תקנון האתר

1. כללי

1.1. אתר האינטרנט של פינוקיצ’ן, שכתובתו www.pinukitchen.co.il )להלן: “האתר”(, הינו אתר ברשת האינטרנט, המנהל חנות וירטואלית, ומציע ללקוחותיו מידע ורכישת מוצרי מזון ומוצרים אחרים )להלן: “השירותים.)”

1.2. האתר הינו בבעלות חברת פינוקיצ’ן אחזקות בע”מ, ח.פ. 516518628, מרחוב קרן קיימת 4, נס ציונה )להלן: “החברה.)”

1.3. השימוש באתר וקבלת השירותים המוצעים בו הינם בכפוף לתנאים המפורטים להלן בתקנון זה )להלן: “התקנון .)”

1.4. תקנון זה חל על כלל משתמשי האתר )להלן: “המשתמש” או “המשתמשים”(, ומהווה הסכם בין המשתמש לבין החברה. כל גולש הרוכש שירותים או מתעתד לרכוש או לקבל מידע באמצעות האתר וכן מי שגולש באתר ומשתתף בפעילות המוצעת
באמצעות האתר מצהיר ומתחייב כי קרא את התקנון ומסכים לכל הוראותיו. אם אינך

מסכים לתקנון, כולו או חלקו, אינך רשאי לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא.

1.5. החברה רשאית לשנות תקנון זה מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי. האחריות המלאה להכרת התקנון והשימוש באתר על פי תנאי התקנון חלה בכל עת על המשתמש בלבד. המשך השימוש באתר ובשירותים יהווה אישור בדבר הסכמת המשתמש לשינויים אלה. הנוסח העדכני של תקנון זה יימצא בכל עת באתר החברה.

מומלץ לעיין בהוראות התקנון בכל כניסה מחודשת לאתר החברה על מנת לעמוד על השינויים שחלו.

1.6. המשתמש מתחייב שלא לעשות במידע או בשירות המוצגים באתר כל שימוש אשר אינו בהתאם לדין או להוראות התקנון.

1.7. התכנים המועלים ומפורסמים באתר או נשלחים באמצעות דיוור אלקטרוני, עשויים להיות מוצגים בכל מדיה אחרת, לרבות אתר סלולארי, טלוויזיה או כל אמצעי אחר, בין
שהינם תחת ניהולה של החברה ובין אם לאו, והוראות תקנון זה יחולו בקשר עם

הצגת התכנים כאמור או השימוש בתכנים לכל צורך כאמור.

1.8. החברהרשאיתלחסוםגישהאלהאתרלצורךעדכוניםושדרוגים,ולשנות,מעתלעת, את מבנה האתר, מראה האתר, השירותים והתכנים הניתנים בו, שעות הפעילות והציוד הנדרש לצורך גישה ושימוש באתר, וזאת ללא צורך בהודעה מראש למשתמש.

1.9. כל שינוי כאמור יחול על רכישות שבוצעו באתר החל ממועד ביצוע השינויים ופרסום התקנון המעודכן באתר בלבד ולא ישפיע על רכישות שבוצעו קודם לעדכון. למשתמשים לא תהא כל טענה או תביעה בקשר לשינויים אלו או בקשר עם תקלות

שיתרחשו אגב ביצועם. 1.10. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות בלבד ולא ישמשו בפרשנות התקנון. 1.11.האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא

מטעמי נוחות בלבד.

2. תנאישימושבאתר–רכישתשירותיםוקבלתמידע

2.1. ניתן לבצע פעולות שונות באתר אך ורק לשם ביצוע הזמנות, קבלת שירותים ו/או מידע. אין לעשות שימוש באתר למטרות אחרות.

2.2.כל אדם שהינו מעל גיל 18 שנים וברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הפעילות בישראל )או בעל הרשאה מפורשת מאת בעל כרטיס האשראי(, רשאי להגיש הצעות לרכישת שירותים באמצעות האתר.

2.3.הזמנתו או הצעתו )להלן: “הצעה”( של משתמש לקבלת שירותים תתקבל,בתנאי שנתמלאו כל התנאים הבאים:

2.3.1. ניתן אישור לביצוע העסקה מחברת האשראי של המשתמש. 2.3.2. המוצרים המבוקשים נמצאים במלאי. 2.3.3. המען בו יש לספק את השירות נכלל באזורי החלוקה של החברה. 2.3.4. המשתמש השלים את הרכישה בשיחת טלפון עם נציג של החברה.

3. כיצדרוכשיםבאמצעותהאתר

3.1.רכישת מוצרים המופיעים באתר באמצעות האתר תתאפשר בכפוף לנקיטת הצעדים הבאים:

3.1.1. תחילה יש לבחור את המוצר המבוקש וללחוץ הוספה לסל;

3.1.2. אם הנך משתמש רשום באתר, עליך להזין שם משתמש וסיסמא. אם אינך רשום עדיין, עליך להשלים את הליך ההרשמה לאתר.

3.1.3. יש לציין את הכתובת למשלוח, פרטי המקבל ושני מספרי טלפון.

3.1.4. לתשומת לבך כל הזמנה כרוכה בדמי משלוח בגובה 40-50 ₪, אשר יתווספו להזמנה.

3.1.5. יש להזין פרטי אמצעי תשלום.

3.1.6. מספר הזמנה ישלח לתא הדואר האלקטרוני האישי שלך.

3.1.7. לאחר השלמת ההזמנה דרך האתר יצור נציג החברה קשר עם המשתמש להשלמת הרכישה ותיאום מועד המשלוח וזאת ביום העסקים בו בוצעה ההזמנה
באתר או ביום העסקים שלאחר מכן.

4. מדיניותשירותיםומחירים

4.1. הזמנות באתר יתקבלו בקניה מעל 200 ש”ח בלבד. 4.2. תמונות המוצרים המוצגות באתר משמשות להמחשה בלבד. 4.3.מגוון השירותים, המחירים )לרבות בגין הוצאות משלוח( ותנאי התשלום באתר יכולים

להשתנות מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

4.4.רכישת המוצרים באמצעות האתר תתאפשר בכפוף להימצאותו של המוצר במלאי המוחזק על ידי החברה.

4.5. החברה משקיעה מאמצים רבים כדי שהמוצרים המופיעים למכירה באתר יהיו מעודכנים באופן רציף ומדויק. היה והתברר כי במקרה שבוצעה הזמנה לרכישת מוצרים המוצגים באתר והתברר כי מי מהמוצרים אזל, תינתן אפשרות לרוכש לבחור בין קבלת מוצר

חלופי, אותו יציע נציג החברה בשיחת טלפון, לבין ביטול הזמנת המוצר.

4.6.בכפוף לכך שמלוא התמורה בגין המוצרים שהוזמנו על ידי המשתמש שולמה, תפעל החברה לוודא כי משלוח המוצר יגיע ליעד המבוקש בהתאם למועד האספקה אשר יתואם בין נציג החברה לבין המשתמש, וזאת בתוך שבעה ימי עסקים ממועד השלמת הרכישה עם נציג החברה. יובהר כי החברה נעזרת בצדדים שלישיים לטובת משלוח המוצרים למשתמשים ולא תהיה אחראית לכל איחור באספקת המוצרים או לפגם שנגרם לאיזה מהמוצרים במשלוח. על המשתמש חלה החובה לבדוק את תקינות המוצרים שבמשלוח בטרם חתימה על קבלת המשלוח. בחתימה על קבלת המשלוח

מאשר המשתמש כי המוצרים תקינים וכי אין לו טענות כלשהן ביחס אליהם.

4.7.משלוח שחזר לסניף יחייב את המזמין בדמי שליחות נוספים על מנת להוציא את ההזמנה בשנית ליעד המקורי או ליעד אחר.

4.8. אזורי החלוקה ומחירי המשלוחים הינם כדלקמן:

מרכז הארץ )גדרה- חדרה(- 40 שקלים צפונה מחדרה- 45 שקלים דרומה מגדרה – 45 שקלים משלוחים לאזורי החלוקה הבאים יתבצעו בהתאם לשיקול החברה ולהחלטתה בלבד. ) דרומה מבאר שבע, עוטף עזה, הגליל התחתון והעליון, רמת הגולן, ישובים מעבר לקו

הירוק( הרישום לאתר:

4.9.על מנת ליהנות מהשירותים, נדרש המשתמש לבצע הרשמה לאתר, הכוללת מסירת פרטים אישיים )כדוגמת שם, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, מען, פרטי כרטיס אשראי(, פרטי ההזמנה וכו’ )להלן: “הפרטים.)”

4.10. מילוי חלק מהשדות בהליך הרישום לאתר מהווה תנאי הכרחי להרשמה ולקבלת השירותים.

4.11. המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת, כי כל המידע שימסור ו/או יעדכן באתר, הנו נכון אמין ומדויק וכן כי ביצע את ההרשמה או מסר את המידע בשמו ועבור עצמו בלבד ולא בשם או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשה לעשות כן, במפורש ועל פי דין. המידע שמסר המשתמש וכן מידע נוסף שיצטבר אודותיו ישמרו במאגר המידע של החברה ויעשה בו שימוש בהתאם למדיניות הפרטיות של החברה, כמפורט

להלן.

4.12. מובהר בזאת, כי לא חלה על המשתמש כל חובה שבדין למסור את המידע כאמור וכן שמסירת המידע תלויה ברצונו ובהסכמתו של המשתמש. בעצם ההרשמה לאתר מאשר המשתמש קבלת דיוור בדבר מבצעים ומידע מהחברה.

4.13. משתמש שנרשם באתר זכאי לבקש מהחברה בכל עת, שהמידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע של החברה וכי ברצונו למחוק את רישומו ברשימת הדיוור של החברה, באמצעות פנייה לדוא”ל[email protected]

4.14. המשתמש מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל במידע ומאשר כי השימוש בו לא ייחשב כפגיעה בפרטיות המשתמש ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.

4.15. החברה ו/או מי מפעילי האתר ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לטעות הנעשית על ידי המשתמש בעת הקלדת הפרטים. כמו כן, הנ”ל לא יהיו אחראים במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי הרכישה לא ייקלטו במערכת

ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר.

5. מדיניותהפרטיותבאתר)להלן:”מדיניותהפרטיות”( 5.1. כללי

5.1.1. החברה מכבדת את פרטיות המשתמשים.

5.1.2. מטרתם של התנאים המפורטים במדיניות פרטיות זו, המהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר, הנם לסקור, בין היתר, את האופן שבו משתמשת החברה במידע שנמסר לה על ידי המשתמשים באתר או נאסף על ידה בעת השימוש

באתר, הנשמר במאגר מידע המצוי בבעלות החברה, את האופן שבו מבצע המשתמש שימוש במידע המצוי באתר ו/או אליו נחשף המשתמש באמצעותו ואת האופן בו מבצעת החברה שימוש במידע שנמסר לה על ידי לקוחותיה בעת רכישת

המוצרים באתר.

5.1.3. החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות שלה, כדי שישקפו שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטורים.

5.2. איסוף ושימוש במידע

5.2.1. החברה רשאית לאסוף וכן לעשות שימוש במידע שנמסר על ידי המשתמש בעת ההרשמה לאתר, במועד רכישת המוצרים או במידע אשר הצטבר אודות
המשתמש, לרבות במהלך השימוש באתר, על מנת לשפר, להעשיר או לשנות את האתר, וכן על מנת לעדכן את המשתמש באשר למבצעים ו/או שירותים המוצעים על ידי החברה, מי מטעמה או על ידי צדדים שלישיים. בנוסף, רשאית החברה

לעשות שימוש במידע למטרות שיווקיות וסטטיסטיות, לצרכיה הבלעדיים ו/או באמצעות העברתו לצדדים שלישיים, וזאת בכפוף לתנאי מדיניות פרטיות אלה. על אף האמור לעיל, מובהר בזאת כי החברה תהא רשאית למסור מידע אשר הצטבר אודות המשתמש לצד שלישי לצורך ביצוע שירותים מטעמה, ובין היתר לצורך מתן

שירותים נלווים למוצרים כגון שירותי משלוח.

5.2.2. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בכפוף לכך שהמשתמש ימסור את פרטי ההתקשרות שלו לחברה והסכמתו לקבלת דיוור ישיר, תהא החברה רשאית לשלוח למשתמש, מעת לעת, בדואר אלקטרוני ו/או בפרטי התקשרות אחרים
שמסר המשתמש, מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי של החברה ו/או של צדדים שלישיים. המשתמש יהיה רשאי לבטל בכל עת את הסכמתו ולחדול מקבלת המידע כאמור, בכפוף למסירת הודעה לחברה באמצעות אחד מן אמצעי

התקשורת המנויים מעלה.

5.2.3. מובהר ומוסכם על המשתמש כי בעת שימוש ו/או רישום לאתר, תהיה רשאית החברה לשתול במחשב המשתמש קבצים המאפשרים לחברה לזהות את המשתמש בעת הגלישה )Cookies(. הסרת הקבצים אלו תעשה באמצעות הדפדפן בו משתמש המשתמש ועל פי הוראות יצרן הדפדפן. השימוש בקבצים

כאמור ו/או במידע שנאסף בעזרתם, יתבצע על פי תנאי מדיניות פרטיות זו.

5.2.4. אם אינך רוצה לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול ה-Cookies עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים

והתכונות באתר.

5.2.5. מובהר בזאת, כי לא חלה על המשתמש כל חובה שבדין למסור את המידע כאמור וכן שמסירת המידע תלויה ברצונו ובהסכמתו של המשתמש.

5.3. מסירת מידע לצד שלישי

5.3.1. החברה תנקוט באמצעים סבירים על מנת לשמור ולמנוע העברת פרטים המזהים את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו כגון שם וכתובת המשתמש )למעט כמפורט להלן(, לצדדים שלישיים, ולמעט במקרים כדלקמן: )1( על פי דרישת
המשתמש או בהסכמתו המפורשת בכתב; )2( בכל מקרה בו הפר המשתמש את

התקנון, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות ו/או במקרים בהם בצע המשתמש או ניסה לבצע המשתמש ו/או מי מטעמו, באמצעות האתר ו/או בקשר איתו, פעולות המנוגדות להוראות התקנון, מדיניות הפרטיות או להוראות כל דין; )3( בשל צו שיפוטי המורה לחברה למסור את המידע לצדדים שלישיים; )4( בשל כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בין המשתמש או מטעמו לבין החברה ו/או מי מטעמה; )5( בכל מקרה בו תסבור החברה, כי מסירת המידע

נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושם ו/או לגופם של החברה, של המשתמש ו/או של צדדים שלישיים; )6( במקרה בו העבירה ו/או המחתה החברה את פעילותה ו/או את זכויותיה וחובותיה כלפי המשתמש, לצדדים שלישיים, ובלבד

שצדדים שלישיים כאמור יקבלו על עצמם את ההוראות המפורטות במדיניות פרטיות זו.

5.3.2.אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכותה של החברה להעביר לצדדים שלישים מידע אשר אין בו בכדי לזהות את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו באופן ישיר.

5.4. תכנים, כתבות ופרסומות

5.5. אבטחת מידע

5.4.1. באתר עשוי להיות מוצג תוכן אשר מקורו בצדדים שלישיים והשימוש אותו מבצע המשתמש בתוכן כזה כפוף לתקנון ו/או למדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים. כל שימוש בתוכן של צד שלישי, לרבות כל כניסה של המשתמש לאתרים של צדדים שלישיים על ידי הפניה באתר או בפרסומת באתר, יתבצע על אחריותו הבלעדית של המשתמש ולמשתמש לא תהיה כל טענה או תביעה כנגד החברה בקשר לכך, לרבות בגין כל נזק, ישיר או עקיף, הנובע משימוש או כניסה כאמור,

בשל פגיעה בפרטיות, איסוף מידע או שימוש בו על ידי צדדים שלישים.

5.5.1. החברה מטמיעה ומיישמת מערכות ונהלים לאבטחת מידע, תוך נקיטת אמצעי זהירות מקובלים ושימוש בטכנולוגיות אבטחה מתקדמות, כדי להגן על סודיות הנתונים שנמסרו לה על ידי המשתמשים.

5.5.2. המידע אודות המשתמשים הנו סודי ושמור בקפידה ואינו מועבר לגורמים חיצוניים אשר אינם קשורים למערכת. רק לשותפינו העסקיים הקשורים באופן ישיר לתפעול המערכת, גישה מבוקרת למידע הרלוונטי להם. העברת מידע המוגדר כפרטי נעשה בצורה מאובטחת ע”י פרוטוקול SSL המקודד את המידע המועבר

ומונע את חשיפתו לגורמים לא מורשים. תכנון ובניית זירת המסחר נעשה תוך כדי ליווי צמוד של חברה המתמחה בפתרונות אבטחת מידע אלקטרוני ועמידה בסטנדרטי האבטחה המחמירים ביותר הקיימים כיום בשוק. אחת לפרק זמן קצוב מתבצעות בדיקות של מומחי אבטחת מידע לגבי רמת האבטחה הקיימת ושאכן המידע המצוי באתר מאובטח וחסוי. השימוש באתר מיועד לבני 18 ומעלה וזאת על מנת לשמור על פרטיותם של ילדים וצעירים מתחת לגיל זה. אם בכל זאת נעשה שימוש באתר ע”י ילדים וצעירים, מומלץ פיקוח של מבוגר במהלך ביצוע

העסקאות.

5.5.3. עם זאת, החברה מבהירה, כי איננה מתחייבת, שהאתר יתנהל כסדרו, ללא כל הפרעה, ו/או שהאתר ו/או הנתונים שנאספו ו/או נמסרו כאמור לעיל יהיו חסינים
באופן מוחלט מפני גישה ו/או חדירה בלתי מורשית למאגרי המידע של החברה וכי ידוע למשתמש שהחברה לא תישא באחריות בגין כל נזק או אבדן, ישיר או עקיף, שנגרם כתוצאה מכך, לרבות בשל פגיעה בפרטיות, אלא בהתאם לאחריות

המוטלת עליה על פי דין.

6. תשלוםבגיןהשירותים

6.1. כל המחירים המוצגים באתר כוללים מע”מ, אלא אם כן צוין אחרת במפורש.

6.2.התמורה בגין השירותים תגבה באמצעות כרטיס האשראי אשר פרטיו הוקלדו בהצעה לפני או בסמוך לשיגור המוצרים לכתובת אשר צוינה בהצעה. אם על פי מדיניות החברה יתאפשר תשלום התמורה בתשלומים, יתבצע חיוב בהתאם )בכפוף לאישור

חברת האשראי(.

6.3.סך התמורה בו יחויב הרוכש מופיע ב”עגלת הקניות” באתר. ככל שאינו נכלל כבר, לסכום זה יתווסף תשלום בגין משלוח.

7. ביטולפעולותעלידיהרוכש

8. הגבלתאחריות

7.1.מדיניות הביטול הינה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 ותקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, תשע”א-2010.

7.2.המוצרים המוצעים באתר הינם מוצרי מזון ובהתאם לא ניתן לבטל את הזמנתם לאחר אישור הרכישה. על אף האמור, ניתן לפנות בנושא לחברה בדוא”ל [email protected] או בטלפון 0544-996364, והחברה, לפי שיקול דעתה
הבלעדי, ולפנים משורת הדין, תשקול את ביטול העסקה בהתאם לאמור בסעיף 9.3

להלן.

8.1.החברה שואפת שכל המוצרים המוצעים על ידה באתר יהיו באיכות גבוהה וראויים לשימוש.

8.2. על פי הצהרת יצרני המוצרים המוצעים על ידי החברה באתר, אלא אם צוין אחרת, כלל המוצרים אינם מכילים גלוטן. האחריות להצהרה זו הינה של היצרנים בלבד ולחברה, כמי שמשווקת ומוכרת את המוצרים בלבד, לא תהיה כל אחריות ביחס לכך.

8.3. יצרני המוצרים מתחייבים כלפי החברה כי המוצרים המוצעים באתר הינם מאיכות טובה וטריים. במידה והתגלה פגם כלשהו באיזה מהמוצרים )להלן: “המוצר הפגום”(, רשאי המשתמש לפנות אל החברה בנושא באמצעות דוא”ל [email protected]או טלפון 0544-996364 מוסכם על הצדדים, כי החברה תבדוק את התלונה ותהא רשאית: )1( להחליף את המוצר הפגום; או )2( לזכות את הרוכש בסך התמורה

ששולמה בגין אותו מוצר; )3( להפנות את התלונה ליצרן המוצר להמשך טיפול, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.

8.4. האחריות הבלעדית לכל המוצרים המוצעים באתר ולגבי כל מידע או מצג שנעשה באתר בכל הנוגע למהות המוצרים, לרבות שמות היצרנים, טיב המוצרים, תכונות המוצרים,
הימצאות גלוטן במוצרים, תמונות המוצרים וכיוצ”ב, חלה על יצרני המוצרים בלבד, על-

פי החוקים והתקנות להגנת הצרכן ולחברה לא תהא כל אחריות ביחס אליהם.

8.5.התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד. יודגש, כי לאור העובדה כי התמונות מוצגות על גבי צג המחשב ו/או מודפסות על ידי המחשב, ייתכנו הבדלים ושינויים בין המראה המוצר בתמונה לבין המוצר במציאות.

8.6. בכל מקרה חבות החברה, תחת כל עילה משפטית שהיא, בגין מוצרים הנזכרים בסעיף זה לא תעלה מעבר לגובה התמורה ששולמה בפועל על המוצר/השירות שהוזמנו ע”י הרוכש באמצעות האתר.

8.7.החברה ו/או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי מפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לכך שהשרת אשר באמצעותו עובד האתר יהיה נקי מוירוסים או מרכיבים או אלמנטים זרים אחרים אשר עלולים לפגוע או לפגום במחשב האישי של המשתמש או בציוד אחר של המשתמש כאשר הוא נכנס ו/או מזמין או שירותים ו/או משתמש באתר בכל דרך שהיא. כמו כן, החברה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית באתר שנעשית על ידי משתמש כלשהו או צד ג’ כלשהו שאינו בשליטה של החברה. החברה תהא רשאית להפסיק או למנוע את התקשרות או הגישה של משתמשים לכל חלק

שהוא באתר או באתר כולו בכל שלב.

9. שיפויופיצויבגיןשימושבלתיראויבאתר

9.1. כל העושה שימוש בלתי ראוי באתר מתחייב לשפות ולפצות את החברה ו/או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם בגין כל תביעה

ו/או הוצאה ו/או נזקים מכל מין וסוג כלשהו כולל הוצאות משפטיות, אשר ייגרמו לחברה /או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם.

10.בעלות ושמירה על זכויות

10.1.האתר מכיל חומרים שונים, המוגנים ע”י זכויות יוצרים, סימני מסחר,זכויות קניין אחרות, לרבות תוכן, תמונות, גרפיקה, מוסיקה, וידאו וקול, אשר חלקם בבעלות
החברה וחלקם בבעלות צדדים שלישיים. משתמש ו/או כל צד ג’ המבצע פעולות בו אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר, לקחת חלק בהעברה או מכירה

ולהשתמש באתר או בחלק ממנו לשם יצירת יצירה נגזרת או לנצל את האתר, ו/או את תוכנו של האתר, כולו או חלקו למטרה כלשהי, למעט המטרה שלשמה נוצר האתר. החברה מתירה למשתמש “להוריד” )download( נתונים למחשבו האישי לצורך שימוש אישי בלבד שאינו מסחרי, היתר זה כמו גם כל פעולה חוקית אחרת באתר, אין בהם כדי להקנות למשתמש זכות קניינית כלשהי במידע האמור בפרט ובאתר ובתוכנו

של האתר בכלל.

10.2. המשתמש מתחייב שלא להעלות )upload( לאתר כל מידע מכל סוג ומין שהוא, המפר את זכויות היוצרים, סימני המסחר ו/או כל זכות קניינית אחרת ו/או חומר פורנוגרפי ו/או חומר שיש בו חשש ללשון הרע וכו’. העלה המשתמש מידע ו/או חומר כאמור
לעיל, מתחייב הוא לשפות את החברה ו/או מי מטעמה ו/או את מפעילי האתר בגין כל נזק ו/או הוצאה )לרבות שכ”ט עו”ד והוצאות משפט(, שייגרמו להם כתוצאה

מהתנהגותו הבלתי ראויה של המשתמש, הנזכרת לעיל.

10.3.האתר עשוי להכיל קישורים )לינקים( לאתרים אחרים ברשת האינטרנט. החברה מספקת לינקים אלה לנוחות בלבד ואין היא נושאת באחריות למידע המופיע בהם או באתרים אחרים המקושרים אליהם לתוקפם ולחוקיותם. משתמש המבקש לעשות

שימוש בלינקים אלה עושה זאת על אחריותו בלבד.

10.4.כל המבקש ליצור לינק לאתר זה באתרים אחרים נדרש לפנות בכתב ומראש לחברה על מנת לקבל אישור בכתב לכך תנאים נוספים ומקום השיפוט.

10.5.החברה תהא רשאית לסגור את האתר או לבטל שירותים או לצמצמם. כמו כן, תהא החברה רשאית לשנות את תקנון האתר מעת לעת.

10.6.כל מחלוקת שהיא בין משתמש לבין החברה בשל פעילות באמצעות האתר תתברר בישראל בהתאם לחוק מדינת ישראל, בבתי המשפט בעיר תל אביב – יפו.

11.שירות לקוחות

11.1.לבירורים שונים ואינפורמציה נוספת ניתן לפנות לנציגי החברה באמצעות הדואר האלקטרוני בכתובת   [email protected]או בטלפון 0544-996364

11.2. בימים א’-ה’ בין השעות 0-17:00.8:3 11.3. תלונות לא תתקבלנה לאחר שבוע ימים מיום ההזמנה.